Skip to main content

Integritetspolicy

1. Behandling av personuppgifter

Ortolab AB 556270-2398 är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter
i syfte att hantera beställningar och förfrågningar, för att anpassa våra erbjudanden och budskap, för att kommunicera information och erbjudanden samt för att analyse- ra data för förbättrade erbjudanden och för att ge Ortolab bättre insikt i hur våra pro- dukter och tjänster används. Personuppgiftsansvarig är ansvarig för att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Då syftet är att hantera beställningar och förfrågningar är den rättsliga grunden full- görande av avtal. För ändamålet att anpassa våra erbjudanden och budskap samt för att analysera data för förbättrade erbjudanden och för att ge Ortolab bättre insikt i hur våra produkter och tjänster används är den rättsliga grunden berättigat intresse (marknadsföring/utveckling av våra produkter och tjänster). Då personuppgifter be- handlas för personer som testar våra produkter är den rättsliga grunden samtycke. För att kunna fullgöra våra åtaganden mot myndigheter och följa lagen är den rättsli- ga grunden rättslig förpliktelse.

För att kunna genomföra ett köp hos oss behöver vi behandla personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, epostadress, användarnamn, kommunikation). Dessa uppgif- ter sparas därefter under 3 år för att kunna ge bästa möjliga service.

För att kunna marknadsföra evenemang, produkter och tjänster behandlar vi egen- händigt inhämtade personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, epostadress). Dessa behandlas till dess att vi får besked om att personen inte längre önskar mark- nadsföringsinformation från oss.

För att kunna utveckla våra tjänster behandlar vi personuppgifter (trafikinformation från webbläsare, ålder, bostadsort, klickbeteende). Vi använder denna data för att på aggregerad nivå (ej på individnivå) analysera hur våra webbsidor används och de- mografi på besökare. Denna typ av uppgifter lagras i upp till ett år från inhämtandet. Därefter anonymiseras eller gallras uppgifterna.

För att kunna utveckla våra produkter med hjälp av testpersoner/grupper behandlar vi personuppgifter (namn, kontaktuppgifter). Denna data sparas och behandlas under tre år och anonymiseras eller tas bort därefter.

För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser (t.ex. bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system) behandlar vi personupp- gifter (Namn, kontaktuppgifter, betalningsinformation, kommunikation, personnum- mer). Lagring av personuppgifter sker så länge som behövs för att fullfölja de rättsli- ga förpliktelserna, därefter anonymiseras eller raderas uppgifterna.

2. Så skyddar vi dina uppgifter

Ortolab värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tek- niska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs och vi säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

3. Vilken typ av personliga data hanterar vi?

– Namn, adress, telefonnummer, e-postadress – Betalningsinformation
– Personnummer
– Fotografier, filmer

– Kommunikation mellan dig och Ortolab
– Orderinformation, t.ex. beställare och mottagare
– Användarnamn
– Trafikinformation som levereras av din webbläsare, som webbläsarversion, språk, adress till sidan du kom från och annan trafikinformation som IP-adress
– Klickbeteenden som vilka länkar du klickar på och när

4. Så länge sparar vi dina uppgifter

Ortolab sparar dina uppgifter så länge vi behöver för våra redovisade syften, med hänsyn taget till att vi vill kunna bevara en god kundupplevelse och svara på frågor om tidigare interaktioner. Vi tar även hänsyn till lagliga krav på att behålla viss infor- mation under längre tid, exempelvis avseende finansiell spårbarhet. Vi kan således behålla dina personuppgifter en rimlig period efter din senaste interaktion med oss. När uppgifterna inte längre uppfyller syftet med behandlingen så raderas eller anony- miseras dessa.

5. Dina rättigheter

Vi vill vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k. registerutdrag. Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säker- ställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felakti- ga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventu- ellt ofullständiga personuppgifter. Du har även rätt att begära att dina personuppgifter hos oss skall raderas (se nedan avseende de fall vi inte kan tillgodose din begäran). Din begäran ska vara skriftlig och undertecknad samt innehålla uppgift om namn, e-postadress och adress.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till: Ortolab AB, Box 103, 138 22 Älta

Vi kan inte radera uppgifter där det finns lagstadgat krav på lagring, exempelvis bok-föringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel avseende obetalda skulder.

Du har rätt att begära begränsning av behandling och invända mot behandling. Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi har dock möjlighet att fort- satt behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på fullgörande av åtagand- en i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (kallas för data- portering).

6. Personuppgifter som lämnas ut till tredje part

När du har slutfört en order hos oss så skickar vi ut dina personuppgifter till tredjepart. Dessa uppgifter lämnas endast ut av oss för att kunna hantera din betalning och leve- rans. När det gäller betalning skickas dina uppgifter vidare till Klarna alt. betallösningen Stripe eller Swisch.

För att din leverans ska nå sitt mål så skickar vi även ut dina uppgifter som namn, adress och telefonnummer till Unifaun och Postnord som hanterar paketen som vi skickar ut.

7. Underleverantörer

Ortolab AB är ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter följer tillämplig lag om personuppgiftshantering. Ortolab AB kan använda sig av underleverantörer (”per- sonuppgiftsbiträden”) för att kunna behandla dina personuppgifter för de ovan angivna ändamålen. Ortolab AB kan t.ex. använda personuppgiftsbiträden för att hantera data- lagring på externa servrar, webbshopsystem, IT-och kundsupport, utföra kundanalyser och analysera användarupplevelsen och användningen av tjänsten. Personuppgiftsbi- träden kommer ha liknande skyldigheter som den personuppgiftsansvarige angående behandlingen av dina personuppgifter.

Då våra personuppgiftsbiträden geografiskt kan befinna sig både innanför och utanför EU/EES, kan dina personuppgifter komma att delas och överföras inom och utanför EU/ EES, vilket innebär att dina personuppgifter kan överföras till geografiska områden där du kan ha ett lägre skydd för dina personuppgifter. Ortolab använder sig främst av bi- träden som uppnår en adekvat skyddsnivå genom Privacy Shield Framework eller ge- nom signerade Data Protection Agreement.

8. Mailchimp (e-posttjänst)

Mailchimp, (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308. USA) är ett verktyg som vi använder för att skicka ut viktiga meddelanden till våra kunder och samarbetspartners, men används också för att skicka ut marknadsinformation till potentiella kunder. När du tillhandahåller dina kontaktupp- gifter till oss kommer vi att lagra dessa i denna tjänst för att skicka viktig information och/eller marknadsinformation till dig.

9. Cookies

Vi använder oss på våra webbsidor av cookies. En cookie är en liten textfil som webb- platsen du besöker begär att få spara på din dator. Den ger oss möjlighet att se hur webbplatsen används och att anpassa webbplatsen för din användning. Cookies kan inte komma åt, läsa, eller på något sätt ändra någon annan data på din dator.

De flesta webbläsare är från början inställda på att acceptera cookies. Om du vill går det att blockera cookies, antingen alla eller bara från specifika webbplatser.

10. Användning av tredjepartscookies

Baserat på ditt medgivande, använder vi oss även av tredjepartscookies som Goog- le analytics, Facebook Pixel och Google tag manager. De uppgifter som samlas in via tredjeparts-pixlar saknar vi åtkomst till och kan inte styra över. Där hänvisar vi till information som finns hos respektive leverantör under deras information om hur de hanterar Cookies.

Google analytics

Detta gör det möjligt att sammanställa och lagra anonyma data för att få ut statistik kring beteende på sajten och skapa statistiska rapporter. Allt för att kunna förbättra användarupplevelsen. Data som lagras via cookies kan inte kopplas till person och är således anonym. Datan sparas i 38 månader och raderas sedan automatiskt av Google.

Facebook pixel

Förutom Cookies använder vi även så kallade pixlar, som kommer från andra nätverk som Google och Facebook. Dessa pixlar används för att tillhandahålla reklam som är mest relevant för dina intresseområden i deras egna sociala nätverk.

11. Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftsbehandling, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss:

Ortolab AB Masonitvägen 4 914 41 Rundvik

0930-301 36 info@ortolab.se